Fakta om temperatur

Fakta om temperatur

FAKTA TEMPERATUR

Kortfattad temperaturfakta

Läs om olika metoder för att mäta temperatur, kriterier som påverkar valet av givare, hur du parar ihop rätt instrument och givare samt säkerställer rätt givarkonstruktion för mätuppdraget.

Två huvudmetoder.

Mätning av temperatur i eller på olika objekt kan i stort sett delas in i följande två metoder:

 • Luft-, insticks- och doppmätningar
 • Yttemperaturmätningar

Luft- insticks- och doppmätningar.

En mätning i luft kan handla om att ta reda på inomhustemperaturen i en bostad. För att mäta den upplevda temperaturen mäts den operativa temperaturen med en globtermometer. Denna termometer tar hänsyn till både lufttemperaturen och temperaturen på omgivande ytor som fönster och väggar.

En insticksmätning är en mätning när man penetrerar mätobjektet, exempelvis vid matkontroller. I dessa fall används en instickstermometer.

Doppmätningar görs i vätska för att till exempel kontrollera att temperaturen är minst 50 °C och därigenom undvika legionella.

Yttemperaturmätningar.

När det handlar om mätning av yttemperaturer finns det många användningsområden då anliggningsmätning är det bästa mätsättet. Samtidigt finns det andra områden där beröringsfri mätning är mer lämplig, exempelvis med hjälp av en IR-mätare. En kombination av båda mätsätten i ett och samma instrument är därför att föredra.


Att välja rätt givare.

Mätuppgiften avgör valet av sensortyp. Den lämpligaste temperatursensorn ska väljas i enlighet med följande kriterier:

 • Mätområde
 • Noggrannhet
 • Utformning
 • Svarstid
 • Resistans

Testo har ett brett sortiment med sensorelement och givare, för att kunna leverera de givare du behöver i dina applikationer:

 • Termistorer (NTC)
 • Motståndssensorer (PT 100)
 • Termoelement

Termistorer (NTC)

Temperaturmätning med termistorer grundar sig också på en temperaturberoende förändring i sensorelementets resistans. Till skillnad från motståndstermometrar har termistorer en negativ temperaturkoefficient (resistansen minskar med ökande temperatur). Egenskaper och toleranser är inte standardiserade.

Motståndssensorer (Pt100)

Vid mätning med motståndssensorer, utnyttjas den temperaturberoende motstånds-förändringen i ”resistansen” hos platina.

Mätresistansen påförs en konstant ström. Mätning görs sedan av spänningsfallet, som förändras med resistansvärdet via temperaturen. De grundläggande värdena och toleranserna för motståndssensorer definieras i IEC 751.

Termoelement

Temperaturmätning med termoelement grundar sig på den termoelektriska effekten. Termoelement består av två hopsvetsade ledningar. Ledningarna är tillverkade av olika metaller eller legeringar. De grundläggande termoelektriska spänningsvärdena och de maximala toleranserna för termoelement definieras i standarden IEC 584. Det vanligaste termoelementet är NiCR-Ni (typ – beteckning K).

Tumregel

Givare med termoelement är snabba och har ett brett mätområde. Motstånds- och NTC-givare är långsammare men mer noggranna. Ju bredare mätområde desto mer generella tillämpningar.

Mätområde

Stryk först över den givartyp som inte stämmer med ditt mätområde. Diagrammet nedan visar mätområden för olika typer av sensorer.

Temperaturmätning: mätområden olika givartyper

Temperaturmätening diagram olika givartyper

Noggrannhet: givartyp.

Välj den givartyp i diagrammet eller tabellen, som har önskad noggrannhet för användningsområdet.

Temperatur noggrannheter tabell
Data för termoelement enligt EN 60584-1 (tidigare IEC 584-1). Två värden visas. Ett fast värde i °C och en formel.
Det största värdet gäller alltid. Data för Pt100 enl. EN 60751 (tidigare IEC 751). Det finns ingen standardisering för NTC-sensorer.

Noggrannhet: termoelement.

För termoelement gäller noggrannhetsklass 1 i mätområdet -40 … +1000 °C.
I området -200 … –40,1 °C gäller klass 3 = ±2,5 °C eller 0,015 ltl.

Temperatur diagram noggrannhet termoelement

Att välja rätt temperaturgivare och instrument.

Högsta noggrannhet

testo 735-1 och 735-2 har en enkel, menystyrd funktion med högsta noggrannhet. Förutom de snabba och tillförlitliga termoelement givarna, kan följande givare anslutas: Pt100-givare, som uppfyller EN 60751 (tidigare IEC 751) eller utvalda Pt100-baserade högprecisionsgivare med 1/10 klass B-noggrannhet. Vid en jämförelse med precisionsgivare av standardtyp, med sina högnoggranna Pt100- sensorer, har dessa precisionssensorer tio gånger högre noggrannhet. Med en sensor ur klass B som har en feltolerans på ±0,3 + 0,005 x I temperaturen I, medför det ett fel på bara ±0,03 + 0,0005 x I temperaturen I.

Pt100/NTC – noggrannhet

Temperatur noggrannhet Pt100 NTC

Vilken givartyp ska väljas till ett visst instrument?

Nu kan du välja vilket instrument som är lämpligt för ditt användningsområde, genom att välja lämplig sensortyp, med utgångspunkt från mätområdet och noggrannheten. Några av Testo’s instrument har andra funktioner, förutom att visa mätvärden, som hjälper dig att lösa mätuppgiften. Välj de funktioner som är viktiga för dig och motsvarande instrument från produktsidorna.

Vilken givare passar till vilket instrument?

Rätt givarkonstruktion för uppdraget.

Svarstid: t99 = Tidsåtgång innan givaren visar 99% av temperaturförändringen

Temperatur doppgivareDoppgivare
(TE-typ K/J/T, Pt100, NTC) för mätningar i vätska, men också för mätningar i gas och luft.

Temperatur insticksgivareInsticksgivare
(TE-typ K/J/T, Pt100, NTC) för mätningar i plastiska eller halvfasta material. Fungerar även för luft, gas och vätska.

Mer information

 • Den angivna svarstiden* t99 är uppmätt i vätska i rörelse (vatten) vid 60 °C.
 • I allmänhet gäller att ju smalare givare, desto snabbare svarstid, vilket betyder kortare tid i mätobjektet.
 • Ju smalare en givare är, desto mer försiktig bör man vara med den.
 • Givaren bör vara instucken i mätobjektet minst 10 x givarens diameter för termoelementgivare och15 x diametern för givare av Pt100- och NTC-typ för korrekta mätresultat.
 • Termoelementgivare kan tillverkas med mycket liten diameter (ner till 0,25mm) och är därför idealisk för snabba mätningar och för mätningar i eller små mätobjekt
 • Endast motståndssensorer med en diameter >2 mm kan tillverkas med låg kostnad. De är vanligen mer precisa än termoelementgivare.

Givarmaterial
Sondröret på doppgivarna av termoelementtyp är tillverkade av Inconel (2,4816). Rostfritt stål V4A (1,4571) används för givarröret i alla övriga givartyper. Beständigheten mot korrosiva ämnen är oftast tillräcklig tack vare det högkvalitativa material som används. Testo har givare med glasskyddsrör för användning i starkt korrosiva ämnen.

Temperatur luftgivareLuftgivare
(TE-typ K/J/T, Pt100, NTC) För att underlätta snabba mätningar har sensorn oftast en oskyddad placering.

 • Den angivna svarstiden* t99 är uppmätt i vindtunnel vid 2 m/s och 60 °C.
 • Dopp-/insticksgivare kan användas för luftmätningar. Svarstiden är 40 till 60 gånger längre än det angivna värdet som uppmätts i vatten.

Temperatur yttemperatur AnliggningsgivareAnliggningsgivare
Givarkonstruktioner: TE-typ K/T/J, PT100, NTC. Med platt mätspets för mätningar på släta, plana ytor. För en optimal funktion rekommenderar vi silikonbaserad värmeledningspasta (Tmax 260 °C).

Fördelar:
Robust konstruktion.
Högre sensornoggrannhet (Pt100 och NTC).

Nackdelar:
Längre svarstid.
Noggrant handhavande krävs.

Enbart lämplig för släta ytor och objekt med hög värmekapacitet, t.ex. stora metallobjekt.

Temperatur yttemperatur AnliggningsgivareAnliggningsgivare – Fjädrande termoelementband

Vi rekommenderar det patenterade mäthuvudet med fjädrande termoelementband för snabba mätningar, även på ojämna ytor. Termoelementbanden mäter den faktiska temperaturen på mätobjektet inom några få sekunder:

 • Enkel att använda (utan silikonbaserad värmeledningspasta).
 • Snabba mätresultat.

Ytterligare information

 • De angivna svarstiderna* t99 är uppmätta på polerade stålplattor vid 60 °C.
 • Angiven noggrannhet är givarnoggrannhet.
 • Noggrannheten i din applikation beror på ytans beskaffenhet (grovhet), materialet i mätobjektet (värmekapacitet och värmeledningsförmåga), samt sensorns noggrannhet. Om du vill ha reda på avvikelserna i ditt mätsystem, kan du få ett kalibreringscertifikat utfärdat från Nordtec. För dessa kalibreringar används speciellt anpassad utrustning för korrekta och spårbarara mätningar.

Nordtec Instrument AB kan utfärda ackrediterade kalibreringsbevis i mätområdet – 100…+1200 °C i eget kalibreringslabb eller ute hos kund. Även för högre och lägre temperaturer via vår huvudleverantör Testo KG.

*Svarstider finns angivna under tekniska data för respektive produkt.


Temperatur-mätande instrument från Nordtec.

Mätfakta testo 925 yta temperatur

Handinstrument

Testo har ett brett program av portabla handinstrument för temperaturmätning. Allt från små fickinstrument till mer avancerade instrument för högnoggranna mätningar med olika beräkningsfunktioner.

Se sortiment

Mätfakta testo 174T livs

Temperaturloggrar

Även här finns många olika loggrar att välja mellan. Från små kompakta till större flerkanaliga med interna eller externa givare. Intuitiva programvaror för programmering och utläsning.

Se sortiment

testo Saveris mjukvara

Fjärrövervakning

Vi har 4 övervakningssystem i vårt program – alla med sina speciella egenskaper som är anpassade för olika applikationer inom t.ex. inomhusklimat, bygg, livsmedel, museer m.m.

Se sortiment